cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Zápis do MŠ


Přijímací řízení pro školní rok

2019/2020

8. dubna 2019 – 13. května 2019

Informační leták k zápisu do MŠ pro školní rok 2019-2020:

IMG_1181

1. fáze – VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

8. dubna 2019 – 13. května 2019 – na webu mateřské školy je připravena žádost – tu si vytisknete.

Místo pro zákonné zástupce, kteří nemají přístup k internetu nebo tiskárně: v Mateřské škole v kanceláři ředitele dne 15. 4. 2019 od 8:30 – 10:00 a od 13:00 -16:00 hodin, nebo po telefonické domluvě.

Pro podání žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy nestačí pouze žádost vytisknout. Podepsanou žádost včetně potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování je nutné předat pověřenému pracovníkovi zvolené školy ve II. fázi – sběr žádostí.

2. fáze – SBĚR VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ

14. 5. 2019 od 8:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin v kanceláři ředitele mateřské školy Mateřská škola, Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí č. 560, okres Liberec, příspěvková organizace – hospodářská část budovy (naproti DPS)

Odpovědnému pracovníkovi mateřské školy předložte:

  • řádně vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,
  • originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování,
  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce.

Popř. další doklady – např. doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR, – např. úředně ověřenou plnou moc v případě, že zákonného zástupce bude zastupovat jiná osoba z vážných důvodů – např. rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče, atd.

3. fázeVYHODNOCOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ 

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude 31. 5. 2019 zveřejněn na webu mateřské školy.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí do vlastních rukou zákonného zástupce.

Počet volných míst v mateřské škole pro rok 2019 – 2020: 27 míst.

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2019 – 2020

ŽÁDOST o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2019-2020

Žádost musí obsahovat náležitosti stanovené § 37 a § 47 správního řádu: identifikaci účastníka řízení a zákonného zástupce, označení předmětu žádosti (tj. přijetí k předškolnímu vzdělávání), označení správního orgánu, další náležitosti stanovené zákonem (potvrzení o očkování dítěte).

Možnost vyjádřit se k podkladům s nahlédnutím do spisu před vydáním rozhodnutí dle §36, odst. 3 zákona č.500/2004Sb.(správní řád) je možné dne 17. 5. 2019 od 8:00 do 10:00 hodin v budově Mateřské školy, v kanceláři ředitele.

Po tomto termínu ředitel rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do zvolené mateřské školy.

Další způsoby podání žádosti jsou uvedeny níže:

Způsob podávání žádosti dle § 37, odst. 4 správního řádu:

písemně (na formuláři mateřské školy), ústní do protokolu, datovou schránkou, elektronicky – podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2019 / 2020 bude probíhat na základě písemné přihlášky.

IMG_9879

SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ 2019/2020:

SMĚRNICE-ZÁPIS-2019-20

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ 2019/2020:

Kritéria přijímání dětí 2019-2020

 

Výsledky přijímacího řízení – přijetí na rok 2019 / 2020:

Výsledky přijímacího řízení:

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude do třiceti dnů od zápisu zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na webu mateřské školy.

Oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na školní rok 2019 – 2020 naleznete zde:

IMG_0378

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí do vlastních rukou zákonného zástupce.

Informační schůzka pro rodiče nově příchozích dětí proběhne v červnu 20. 6. 2019 od 15: 00 hod.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ POŘÁDÁME

15. 4. 2019 od 8:30 do 10:00 a od 13:00 do 16:00 hodin.