cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Zápis do MŠ


ZÁPIS 28. 11. 2019 OD 9.00 DO 13.00 hodin

Přijetí od 2. 12. 2019

Informační leták k zápisu:
LETÁK ZÁPIS K 2. 12. 2019

 

1. fáze – VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

25. 11. 2019 – 28. 11. 2019 – na webu mateřské školy je připravena žádost – tu si vytisknete.

Místo pro zákonné zástupce, kteří nemají přístup k internetu nebo tiskárně: v Mateřské škole v kanceláři ředitele dne: 25. 11. 2019 od 9:00 – 10:00, nebo po telefonické domluvě.

Pro podání žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy nestačí pouze žádost vytisknout. Podepsanou žádost včetně potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování ( není povinné pro předškoláky) je nutné předat pověřenému pracovníkovi zvolené školy ve II. fázi – sběr žádostí.

2. fáze – SBĚR VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ

28. 11. 2019 od 9:00 do 13:00 hodin v kanceláři ředitele mateřské školy Mateřská škola, Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí č. 560, okres Liberec, příspěvková organizace – hospodářská část budovy (naproti DPS)

Odpovědnému pracovníkovi mateřské školy předložte:

  • řádně vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,
  • originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování,
  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce.

Popř. další doklady – např. doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR, – např. úředně ověřenou plnou moc v případě, že zákonného zástupce bude zastupovat jiná osoba z vážných důvodů – např. rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče, atd.

3. fáze – VYHODNOCOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ 

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude 29. 11. 2019 zveřejněn na webu mateřské školy.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí do vlastních rukou zákonného zástupce.

Počet volných míst v mateřské škole od 1. 12. 2019: 20 míst.

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

ŽÁDOST o přijetí dítětě k předškolnímu vzdělávání od 2. 12. 2019

Žádost musí obsahovat náležitosti stanovené § 37 a § 47 správního řádu: identifikaci účastníka řízení a zákonného zástupce, označení předmětu žádosti (tj. přijetí k předškolnímu vzdělávání), označení správního orgánu, další náležitosti stanovené zákonem (potvrzení o očkování dítěte).

Možnost vyjádřit se k podkladům s nahlédnutím do spisu před vydáním rozhodnutí dle §36, odst. 3 zákona č.500/2004Sb.(správní řád) je možné dne  2. 12. 2019 od 9:00 do 10:00 hodin v budově Mateřské školy, v kanceláři ředitele.

Po tomto termínu ředitel rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do zvolené mateřské školy.

Další způsoby podání žádosti jsou uvedeny níže:

Způsob podávání žádosti dle § 37, odst. 4 správního řádu:

písemně (na formuláři mateřské školy), ústní do protokolu, datovou schránkou, elektronicky – podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY od 2. 12. 2019 bude probíhat na základě písemné přihlášky.

 

 

SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ od 2. 12. 2019

SMĚRNICE ZÁPIS 2. 12. 2019

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ od 2. 12. 2019:

KRITÉRIA ZÁPISU 2. 12. 2019 od 2. 12. 2019

 

Výsledky přijímacího řízení – od 2. 12. 2019:

Výsledky přijímacího řízení:

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude 29. 11. 2019 zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na webu mateřské školy.

 

Oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání od 2. 12. 2019 zde:

IMG_2708

 

 

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí do vlastních rukou zákonného zástupce.

Informační schůzka pro rodiče nově příchozích dětí proběhne  29. 11. 2019 od 15.30 hod.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NOVÉ BUDOVY MŠ POŘÁDÁME

25. 11. 2019 od 15: 00 hodin do 17: 00 hodin.