cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Povinné předškolní vzdělávání


Od 1. 9. 2017 se mění zákon č. 561/2004, o předškolním vzdělávání.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

K 1. září 2017 dochází ke změně v předškolním vzdělávání. Předškolní vzdělávání je pro Vaše děti povinné a má formu pravidelné denní docházky v rozsahu 4 hod/ denně, tj. 20 hod/týdně v pracovních dnech. Od 8 hod – do 12 hod.

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin (tak jako u základních a středních škol).

Ředitel MŠ je oprávněn požadovat doložení důvodu nepřítomnosti dítěte a zákonný zástupce bude mít povinnost doložit důvody nepřítomnosti, pomocí tzv.„omluvného listu“. Bližší informace u třídních učitelek.

Jiné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte

1.       individuální vzdělávání dítěte – bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,

Individuální vzdělávání Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, pro něj může 

v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno (v případě, že se bude jednat o převážnou část školního roku). Tuto skutečnost písemně oznámí řediteli mateřské školy.

2. vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,

3. vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky.