cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Organizace a provoz MŠ


Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla ve věku od tří do sedmi let, dle stanovených kritérií schválených zřizovatelem mateřské školy.

Mateřská škola Podlesí je organizačně dělena na 3 třídy po 28 dětech. Do tříd jsou zařazovány děti různého věku ( heterogenní třídy), a to na základě potřeb dětí. Zohledňovány jsou i případné potřeby rodičů (děti dojíždějící ze stejných obcí, výpomoc rodičů při vyzvedávání dětí ap.).

Posláním školy je podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, jeho zdravý citový, rozumový a tělesný rozvoj, osvojení si základních pravidel chování, životních hodnot a mezilidských vztahů. Vytvářet základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání dítěte. Napomáhat vyrovnávat nerovnoměrnost vývoje dětí před nástupem do základního vzdělávání. Poskytovat speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami ve spolupráci s odborníky (v rámci integrace dětí).
Vzdělávání dětí je zaměřeno na plnění cílů RPV PV rozpracovaných ve ŠVP PV. Pro vzdělávání dětí, kterým byla povinná školní docházka odložena jsou učitelkami vypracovávány individuální vzdělávací plány na základě doporučení PPP Liberec.

Do docházky zařazujeme i děti se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci jejich integrace na základě žádosti rodičů a doporučení odborného lékaře pod odborným vedením příslušného SPC, PPP. Vzdělávání integrovaných dětí se uskutečňuje na základě vypracovaných individuálních plánů práce s dětmi schválených příslušným SPC, PPP.

ORGANIZACE DNE:

Organizační chod Provoz mateřské školy je, vzhledem k potřebám a požadavkům rodičů, po dohodě se zřizovatelem stanoven od 6,30 do 16,30 hodin. Děti mohou do MŠ přicházet do 8,00 hodin. Po předchozí dohodě s učitelkou je možno příchod do MŠ upravit. Děti mají po příchodu do školky možnost individuálně se zapojovat do dění ve třídě dle svých potřeb a možností. Dětem je poskytován čas pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní i později pokračovat. Snažíme se, aby spontánní a řízené aktivity byly během dne vyvážené. V MŠ jsou tři třídy, dvě heterogenní pro děti zpravidla od 3 do 6-ti let a jedna homogenní třída určena pro nejstarší děti, které se chystají do školy – zpravidla pro děti od 5 do 7 let věku. Starší děti mají povinnou předškolní docházku v podobě 4 hod. v dopoledním programu – a to od 8.00h do 12.00h. Protože se děti s povinnou předškolní docházkou objevují ve všech třídách, učitelky volí v tomto čase aktivity s ohledem na děti s povinnou předškolní docházkou. Tyto aktivity mohou být skupinové či individuální dle možností a schopností dětí ve třídě.

REŽIM DNE V MŠ:

6,30 – 8,00 Příchod dětí do MŠ, předávání dětí pedagogickým pracovníkům. Volné hry a spontánní aktivity – Pracovní či výtvarné činnosti, práce u stolečků pro rozvoj grafomotoriky, pracovní listy, individuální péče.

8,00 – 8,30 Řízené a volné aktivity. Ranní kruh (motivace, jazyková chvilka, hudební chvilka, básně, kognitivní činnosti atp.), pohybové aktivity (ranní cvičení, psychomotorické hry)

8,30 – 9,00 Příprava na svačinu, hygiena, svačina se spoluúčastí dětí při přípravě a volbě množství jídla 9,00 – 10,00 řízené činnosti zaměřené na kognitivní, senzomotorický a psychomotorický rozvoj, preventivní logopedická cvičení dětí podle ŠVP

10,00 – 12,00 Hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku (délka je upravena podle počasí), volné či řízené aktivity dle TVP a ŠVP

12,00 – 12,30 Hygiena, oběd se spoluúčastí dětí při určování množství jídla (děti si samy připravují prostírku, talíř na polévku a příbor, samostatně uklízí vše po stolování), osobní hygiena

12,30 – 14,15 Příprava na odpočinek, odpočinek, klidové aktivity, individuální činnosti s dětmi. Relaxace s četbou či vyprávěním pohádky

14,15 – 14,30 Hygiena

14,30 – 14,50 Svačina se spoluúčastí při přípravě a volbě množství jídla a pití

14,50 – 15,15 Volné činnosti dětí a hry řízené pedagogickými pracovníky, popřípadě aktivity na školní zahradě.

15,15- 16,30 Volné činnosti dětí a hry řízené pedagogickými pracovníky, popřípadě aktivity na školní zahradě.