cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Naši partneři


Naši partneři:

Zákonní zástupci dětí

Formy spolupráce:

 • využívání každodenního osobního kontaktu s rodiči k řešení požadavků, podnětů, připomínek
 • setkání s rodiči v MŠ na základě potřeb rodičů nebo školy = schůzky
 • akce pořádané v rámci spolupráce školy a zákonných zástupců dětí

Zřizovatel mateřské školy Město Hodkovice nad Mohelkou

 • přijímání dětí
 • stanovení výše úplaty za poskytování vzdělávání
 • stav zařízení:
  • požadavky školy na údržbu budov a zařízení
  • požadavky na materiální vybavení mateřské školy
  • výsledky prověrky BOZP
 • poskytování finančních prostředků na provoz školy
 • zajištění materiálních podmínek pro vzdělávání dětí
 • vítání nových občánků města – vystoupení dětí
 • řešení legislativní problematiky

JUSTR s.r.o., nám. T. G. Masaryka 169, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 25028308

 • poskytování finančního příspěvku na polytechnické pomůcky a hračky

Základní škola T. G. Masaryka Hodkovice nad Mohelkou

 • návštěva dětí MŠ v ZŠ před zápisem do 1. třídy ZŠ

spolupráce v oblasti dobré připravenosti dětí na vstup do ZŠ

 • konzultace výsledků zápisu dětí do ZŠ – respektování připomínek učitelek ZŠ
 • odstraňování zjištěných nedostatků u dětí v oblasti jejich vzdělávání
 • řešení odkladů školní docházky dětí s hledem na zájmy dětí
 • účast učitelek ZŠ na akcích pořádaných MŠ
 • účast učitelek MŠ na akcích pořádaných ZŠ
 • účast učitelek a dětí na akcích pořádaných ZŠ
 • návštěvy učitelek ZŠ v MŠ:
  • před zápisem dětí do ZŠ – činnosti předškoláků
  • před nástupem dětí do ZŠ –vytvoření podmínek pro jejich adaptaci
 • návštěvy učitelek MŠ v ZŠ:
  • v průběhu školního roku – úspěšnost dětí
  • účast na akcích pořádaných školou pro veřejnost
  • zajištění lektorky pro výuku anglického jazyka

Městská knihovna Hodkovice nad Mohelkou

aktivní zapojení dětí a učitelek do akcích pořádaných městskou knihovnou

 • „Čtení pohádek v knihovně“
 • soutěž o nejkrásnější velikonoční dekoraci
 • „Vánoční soutěžní výstava“

Dům s pečovateskou službou v Hodkovicích nad Mohelkou

 • vystoupení dětí MŠ v Domě s pečovatelskou službou v Hodkovicích nad Mohelkou při příležitosti oslav svátk

Pedagogicko-psychologická poradna v Liberci

 • zprostředkování poradenské péče
 • zajištění šetření školní zralosti dětí v případě zájmu rodičů

SPC pro děti s vadami řeči v Liberci

zprostředkování kontaktu se speciálními centry