cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Nabídka školy


  • Žádost o IVPPro žáky v péči PPP či SPC (=ŠPZ – tj. školské poradenské zařízení).Zákonný zástupce žáka požádá ředitelství školy prostřednictvím žádosti (viz níže) o vypracování individuálního vzdělávacího plánu žáka. Vyplněnou žádost předá do třídy dítěte k učiteli.Na základě žádosti a na základě doporučení ŠPZ bude vypracován individuální vzdělávací plán žáka (IVP), podle kterého bude v příslušném roce vzděláván (podrobněji je postup upraven v našem Školním vzdělávacím programu – viz výše v sekci 3.8 podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, tento postup vychází z legislativy s účinností od 1. 9. 2016).Žádost o IVP dle nové legislativy – ke stažení zde: ŽÁDOST O IVP

    Od 1. 9. 2016 vstupuje v platnost nová legislativní úprava vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných (novela školského zákona + vyhl. 27/2016 Sb.